Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Allmänna villkor – Full Finance

För leverans av laddningstjänster till bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Senast reviderade 2023-10-12

1 Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller elbilsladdningsanläggningar för elfordon med tillhörande komponenter och infrastruktur för parkeringsanläggningar (”Laddningsanläggningen”), i förhållandet mellan Vålt AB med organisationsnummer 556815-9700 (”Vålt”) och ägaren till parkeringsanläggningen (”Kunden”), i samband med att Vålt:

a) säljer eller hyr ut Laddningsanläggningen till Kunden och installerar den i Kundens fastighet; och/eller

b) tillhandahåller tjänster till Kunden i form av drift och administration av Laddningsanläggningen, inklusive kostnadsfördelning för laddning av elfordon genom Laddningsanläggningen (”Tjänsten”).

1.2 De Allmänna Villkoren kompletterar det erbjudande (”Erbjudandet”) som Vålt lämnat till Kunden, vilket innehåller ytterligare information om äganderätten till Laddningsanläggningen, eventuell leverans av Laddningsanläggningen och om Tjänsten. Eventuella förändringar och/eller reservationer redogörs under ”Objektsanpassade villkor” inom Erbjudandet.

1.3 Avtalsförhållandet (”Avtalet”) mellan Vålt och Kunden består av Erbjudandet och de Allmänna Villkoren samt eventuella avtal om tilläggstjänster som ingåtts mellan Vålt och Kunden. Avtalet ingås genom att Kunden skriftligen accepterar Erbjudandet, där även de Allmänna Villkoren accepteras. I händelse av konflikt mellan Erbjudandet och de Allmänna Villkoren har Erbjudandet företräde.

2 Laddningsanläggningen

2.1 Laddningsmöjligheten beskrivs i Erbjudandet. I avtalsförhållanden där Kunden väljer att köpa eller hyra Laddningsanläggningen ska Vålt installera Laddningsanläggningen i enlighet med Avtalet.

2.2 Om inte annat anges i Erbjudandet måste användare som önskar använda Laddningsanläggningen hos Kunden (”Användare”) ingå ett separat avtal med Vålt för att få tillgång till Laddningsanläggningen.

3 Ägande och ansvar

3.2 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra Laddningsanläggningen är Vålt ägare och har full kontroll över Laddningsanläggningen. Vålt har rätt till att ha Laddningsanläggningen placerad och installerad på Kundens fastighet där erforderlig upplåtelse samt nyttjanderätt av mark och annat byggnadsverk är ingående för Vålt att bruka. Kunden är skyldig att intyga att legalt ägande av anläggningen är ingående för Vålt till den dag då anläggningen köpts ut från Vålt. Kunden ansvarar för att lov och andra nödvändiga tillstånd som anläggningen kan komma att kräva i samband med uppförandet samt inom tidsramen av hyresperioden. Laddningsanläggningen ska ej anses utgöra fastighetstillbehör enligt 2 kap 2 § Jordabalken.

3.3 I ett avtalsförhållande där Kunden väljer att köpa Laddanläggningen från Vålt kommer Kunden att vara ägare till Laddanläggningen från och med det att Laddanläggningen har installerats och köpeskillingen har betalats. I avtalsförhållanden där Vålt tillhandahåller Tjänsten till en Laddningsanläggning som Kunden har köpt från en annan leverantör än Vålt, kommer Kunden att vara ägare till och bära den ekonomiska risken för Laddningsanläggningen. I båda fallen är Kunden skyldig att betala för förbättringar och underhåll av Laddningsanläggningen, som är nödvändiga för att Vålt ska kunna leverera Tjänsten i enlighet med Avtalet. Kundens förfoganderätt över Laddningsanläggningen begränsas i övrigt av Vålts rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

3.4 Oavsett ägande ansvarar Kunden för ansökningar och nödvändiga offentliga och privata godkännanden avseende åtgärder för att etablera Laddningsanläggningen på Kundens fastighet samt för att Laddanläggningen används i enlighet med gällande riktlinjer och föreskrifter.

3.5 I avtalsförhållanden där Kunden äger Laddanläggningen är Kunden skyldig att försäkra Laddanläggningen mot ex. brand, stöld, vandalisering eller annan skadegörelse. I avtalsförhållanden där Leverantören äger Laddanläggningen är Leverantören skyldig att försäkra Laddanläggningen. Kunden ska oavsett avtalsförhållande vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att eventuella skador eller andra förhållanden som potentiellt kan täckas av försäkringen anmäls till försäkringsbolagen och försöker täckas av försäkringen.

4 Rätt att köpa laddningsanläggningen

4.1 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra Laddningsanläggningen har Kunden rätt att köpa ut Laddningsanläggningen till marknadsmässigt pris i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandet och i denna punkt 4.

4.2 Marknadspriset ska baseras på Laddningsanläggningens ursprungliga värde (”Ursprungligt värde”) som anges i Erbjudandet (motsvarar det pris som Kunden betalar om Kunden väljer att köpa Laddningsanläggningen vid undertecknandet av Erbjudandet), men ska justeras utifrån (i) laddningsanläggningens fallande värde på grund av slitage och ålder, (ii) laddningsanläggningens fallande värde på grund av utvecklingen av liknande varor på marknaden med ny teknik, som kan göra laddningsanläggningen tekniskt föråldrad och/eller mindre attraktiv på andrahandsmarknaden, och (iii) risken för bristande tillgång till delar och utrustning som är nödvändiga för att underhålla eller använda laddningsanläggningen över tid. Oaktat marknadspriset och eventuella justeringar som gjorts i enlighet med detta avsnitt 4 får priset på Laddningsanläggningen ej understiga 30 % av det Ursprungliga Värdet.

4.3 Vid fastställandet av marknadspriset, i enlighet med punkt 4.2, ska justeringen av det Ursprungliga värdet för sådana frågor som avses i underpunkter (i) – (iii) i punkt 4.2 göras enligt en fast nedskrivning på 5 % av det ursprungliga värdet per år från och med dagen för avtalets ingående.

4.4 Om Kunden efter avtalets ingående bestämmer sig för att utöka Laddningsanläggningen, kommer det pris som Kunden ska betala enligt detta avsnitt 4 att öka i motsvarande grad vid tidpunkten för investeringen, nedskrivning sker årligen från installationsdatumet enligt beskrivningen i detta Avsnitt 4.

5 Tjänsten

5.1 Tjänsten omfattar drift och administration av Laddningsanläggningen, inklusive kostnadsfördelning för laddning av elfordon genom Laddningsanläggningen. Drift och administration innefattar kundservice och betalningslösning inklusive kostnadsfördelning för laddning av elfordon.

5.2 Vålt ansvarar för drift och administration av Laddningsanläggningen från:

a) den tidpunkt då Laddningsanläggningen är helt installerad och i drift, där Vålt säljer eller hyr ut Laddningsanläggningen till Kunden; och

b) ingående av Avtalet, där Vålt tillhandahåller Tjänsten för Kundens redan etablerade Laddanläggning.

5.3 I avtalsförhållanden där Kunden hyr Laddanläggningen av Vålt ansvarar Vålt för att utföra och bekosta periodiskt underhåll, kontroller, reparationer och förbättringar av Laddanläggningen, som är nödvändiga för att Vålt ska kunna leverera Tjänsten i enlighet med Avtalet.

5.4 I avtalsförhållanden där Kunden äger Laddanläggningen ansvarar Kunden för att utföra och bekosta periodiskt underhåll, kontroller, reparationer och förbättringar av Laddanläggningen, som är nödvändiga för att Vålt ska kunna leverera Tjänsten i enlighet med Avtalet. Vålt har rätt att kräva att Kunden vidtar sådana åtgärder, och om Kunden inte fullgör sina skyldigheter, har Vålt rätt att utföra åtgärderna på Kundens bekostnad.

5.5 Kunden ansvarar för att informera Vålt om eventuella förändringar eller störningar i Laddanläggningens funktion och tillstånd, som kan påverka Vålts möjlighet att leverera Tjänsten.

6 Tillgång till tjänsten

6.1 Vålt AB har rätt till att löpande mottaga data från laddningsanläggningen.

6.2 Vålt AB har rätt att kontrollera laddningsanläggningen samt vid behov kräva nödvändig anpassning av laddningsanläggningen.

6.3 Vålt AB kan helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, stänga ned Kundens tillgång till tjänsten omedelbart och utan föregående meddelande om offentliga myndigheter kräver detta eller om Vålt AB anser det nödvändigt av tekniska, driftsmässiga, underhålls-, regulatoriska eller andra materiella skäl. Vålt AB ska, så långt det är praktiskt möjligt, meddela Kunden i förväg om avstängning. Om orsakerna till avstängningen är tillfälliga kan avstängningen pågå så länge som ovan nämnda skäl föreligger. Vid tillfällig avstängning ska Vålt AB ändå vidta rimliga åtgärder för att avstängningen inte pågår längre än vad som är praktiskt nödvändigt.

6.4 Vålt AB har rätt att stänga ned Kundens tillgång till tjänsten om Kunden agerar i strid med avtalet eller om Kunden inte har betalat utestående faktura inom en (1) vecka efter det att Kunden mottagit skriftligt meddelande om stängning, eller om Kunden agerar i strid med avtalet eller tillämpliga riktlinjer/föreskrifter för tjänsten. Återöppning av tjänsten är föremål för betalning av alla utestående skulder till Vålt AB.

6.5 Vålt AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller kostnader som Kunden ådrar sig till följd av ovan nämnda åtgärder. Kunden ska ersätta alla direkta och indirekta förluster och kostnader som Vålt AB ådragit sig till följd av nämnda åtgärder.

7 Exklusivitet

7.1 Under avtalstiden ska Vålt AB vara Kundens enda och exklusiva leverantör av tjänsten till de parkeringsanläggningar/parkeringsplatser som avtalet omfattar. Kunden ska tillse att den som äger eller disponerar parkeringsplatserna kopplade till laddanläggningen inte ingår avtal med annan leverantör än Vålt AB om laddtjänster för elfordon.

7.2 I händelse av brott mot klausul 7.1 har Vålt AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan eller utöva andra betalningsrättigheter i enlighet med tillämplig lag.

8 Pris och prisändring

8.1 Priset för laddanläggningen (köp eller hyra) och tjänsten följer av erbjudandet. Priset vid köp eller hyra förutsätter att projektet kan påbörjas inom rimlig tid, vilket anses vara inom 3 månader. Vid ökade kostnader på grund av att Kunden fördröjer installationsstart har Vålt AB rätt att fakturera för tillkommande kostnader, se 9.3.

8.2 Priset för eventuell hyra av laddningsanläggningen och för tjänsten revideras årligen utifrån utvecklingen för konsumentprisindex. Prisrevidering utförs 1 januari för föregående år. För årliga förändringar enligt den årliga ökningen av konsumentprisindex krävs inte skriftligt meddelande.

8.3 Priset för eventuell hyra av laddningsanläggningen och för tjänsten kan ändras med två (2) månaders skriftligt varsel.

9 Fakturering och betalning

9.1 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att köpa laddningsanläggningen, fakturerar Vålt AB Kunden enligt betalplan som upprättas individuellt efter projekt- och byggplan. Betaltid enligt faktura, normalt 30 dagars betaltid om inget annat avtalats.

9.2 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra laddningsanläggningen, fakturerar Vålt AB Användarna löpande för hyra av laddningsanläggningen.

9.3 Vid tillkommande arbeten utöver vad som har specificerats i erbjudandet, oavsett avtalsförhållande, har Vålt AB rätt till ersättning som täcker merkostnader. Vid tillkommande arbeten utfört av underleverantörer har Vålt AB rätt till ett 15% påslag på arbeten.

9.4 Vålt AB fakturerar Kunden löpande för eventuella kostnader relaterade till utredningar och/eller rättelse enligt punkt 5.5.

9.5 Fakturering och betalning följer Vålt AB
vid var tid gällande faktureringsrutiner, om inte annat följer av erbjudandet. Vålt AB kan hämta betalning digitalt, till exempel genom en digital kortlösning i appen.

9.6 Vid försenad betalning har Vålt AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse och, i förekommande fall, kostnader för inkasso. Påminnelseavgifter och inkassokostnader tas ut med stöd av lagen om ersättning för inkassokostnader med mera.

9.7 Vid oenighet kring faktura åligger det Kunden att skriftligen inkomma med klagan till Vålt AB inom rimlig tid och senast innan betaltiden löpt ut.

9.8 Kunden tillhandahåller el till Användarna av laddningsanläggningen. Vålt AB tillhandahåller individuell mätning av förbrukad el och debiterar Användarna på uppdrag av Kunden för elförbrukning, tillhörande nättariffer och statliga avgifter via laddboxar anslutna till laddningsanläggningen. Vålt AB kan välja att inkludera ett påslag per laddad kW som ersättning för arbete om detta skrivs in i avtalet. Om Kunden ändrar sitt el-avtal med sin nätägare, så reserverar sig Vålt AB rätten att korrigera ersättningen per laddad kW.

9.9 Vålt AB ska överföra pengar som betalats av Användare för sådan elförbrukning, tillhörande nättariffer och statliga avgifter till Kunden inom rimlig tid och senast 30 dagar efter att Vålt AB har mottagit betalningen. Vålt AB ansvarar inte för betalningen och kan inte hållas ansvarig för eventuella betalningsavvikelser från Användare. Om Vålt AB erhållit en bristfällig betalning från en av Användarna ska en sådan betalning först användas för att täcka hyror och andra tjänster som Vålt AB tillhandahåller Användaren. Vålt AB kan välja att inkludera ett påslag per laddad kW som ersättning för arbete om detta skrivs in i avtalet. Om Kunden ändrar sitt el-avtal med sin nätägare, så reserverar sig Vålt AB rätten att korrigera ersättningen per laddad kW.

9.10 Vålt AB tillhandahåller inte betaltjänster för vare sig Kunden eller Användarna och ska inte på något sätt anses överta Kundens fordringar mot Användarna för densammes elförbrukning. Vålt AB ansvarar inte på något sätt gentemot Kunden för att samla in pengar från Användare i händelse av utebliven betalning. Vålt AB ansvarar inte för betalning av Användarnas elförbrukning till Kunden om Vålt AB inte har erhållit betalning för sådan förbrukning från Användare.

10 Kontroll av kreditvärdighet

10.1 Vålt AB ingår avtalet med Kunden under förutsättning att Kunden alltid kan betala för ingående kostnader. Kunden är införstådd med samt godkänner att Vålt AB vid behov kommer att utföra en kontroll för kreditvärdighet för Kunden.

11 Förutsättningar och samordning

11.1 Kunden ansvarar för att befintliga installationer är korrekt utförda samt dokumenterade.

11.2 Kunden ska ge Vålt AB och Vålt AB
underleverantörer nödvändig tillgång till kundens parkeringsanläggningar och elanläggningar för installation, drift och underhåll av laddanläggningen.

11.3 Kunden ska tillse att förutsättningar inom avtalet ej förändras för Vålt AB
utförande, exempel på förändring kan vara tillkommande laster på elanläggning, fysiskt hinder och annat som Vålt AB ej har haft möjlighet att beakta.

11.4 Pris för grävning i asfalt förutsätter att asfalten är maximalt 7 cm tjock, samt att asfalten ej är nyanlagd under de senaste 3 åren. Om dessa förutsättningar inte uppfylls kan merkostnader tillkomma på Kundens bekostnad om detta inte har kommunicerats av Kund till Vålt AB innan avtalet ingicks. I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra eller köpa sin laddningsanläggning gäller följande förutsättningar vid installationen:

a) Vålt AB upprättar en objektsanpassad färdigställandeplan i samband med projektstart.

b) Kunden i sin roll som byggherre svarar för inom rollen ingående arbeten och samordning.

c) Kunden ska upplysa Vålt AB om annat arbete är pågående eller planerat inom området. Vid arbete av annan part inom området ska Kunden om inget annat avtalats tillhandahålla samordning mellan dessa parter### Allmänna Villkor för Vålt AB

11.5 I avtalsförhållanden där Vålt AB tillhandahåller Tjänsten till en Laddningsanläggning som Kunden har köpt från en annan leverantör än Vålt AB ansvarar Kunden för att erforderlig utrustning finns anslutet till elbilsanläggningen. Exempel på utrustning kan vara Wi-Fi, enhet för effektbalansering och dylikt. Samtliga parkeringsplatser inom Avtalet ska ha en minsta signalstyrka på -70 dB där WiFi nyttjas och/eller -80 dB där 4G (LTE) nyttjas. Kunden ska uppge fullständig information om Laddningsanläggningen och inloggning till molntjänst enligt separat förfarande till Vålt AB inför att Tjänsten aktiveras.

12 Garanti

12.1 I ett avtalsförhållande där Kunden väljer att köpa Laddanläggningen från Vålt AB lämnas en utökad funktionsgaranti på laddningsanläggningen om åtta (8) år. Funktionsgarantin omfattar anläggningens funktion, dvs det ska gå att nyttja Laddningsanläggningen på avsett vis. Garantitiden börjar att gälla från det datum då Slutleverans sker. Normalt slitage, såsom färgning, missfärgning eller annan kosmetisk avvikelse som inte hindrar eller försämrar anläggningens prestanda, ingår ej i funktionsgarantin.

12.2 Funktionsgarantin gäller ej:

a) Vid icke avsedd eller felaktig användning

b) Reparation utförd av icke-auktoriserad installatör eller återförsäljare, eller av kunden själv

c) Åverkan på hårdvara, komponent, förläggning eller annan tillämplig byggdel inom anläggningen

d) Åverkan på Tjänsten, inklusive brott mot exklusiviteten i klausul 7.1

e) Olyckor, blixtnedslag, vatten, brand, felaktig användning eller orsaker som ligger utanför Vålt AB
kontroll

12.3 Utöver funktionsgarantin lämnas en garanti på arbete om två år. För material är tillverkarens garantitid ingående. Tillverkaren svarar för eventuella garantifrågor.

13 Fel och reklamation

13.1 Kunden ska rapportera fel eller brister i Tjänsten till Vålt AB inom skälig tid efter att felet eller bristen upptäcktes, eller borde ha upptäckts, och senast tre (3) månader efter att Tjänsten levererades.

13.2 Vålt AB ansvarar inte för fel eller brister, och därmed sammanhängande kostnader, som beror på förhållanden som Kunden, Användarna eller annan tredje part ansvarar för.

13.3 I avtalsförhållanden där Vålt AB tillhandahåller Tjänsten till en Laddningsanläggning som Kunden har köpt från en annan leverantör än Vålt AB har Vålt AB inget ansvar för fel, defekter, underhåll och liknande relaterat till Laddningsanläggningen.

13.4 Vålt AB ansvar för fel eller defekter i Tjänsten är begränsat till kostnaderna för nödvändig rättelse av sådana fel eller defekter.

14 Ansvar vid skada

14.1 Vid brott mot detta Avtal kan Vålt AB endast hållas skadeståndsskyldig för Kundens förlust, om förlusten orsakas av att Vålt AB har handlat vårdslöst.

14.2 Kunden är skyldig att vidta de åtgärder som skäligen kan förväntas begränsa dennes förlust. Om Kunden har bidragit till skadan eller förlusten, eller underlåtit att begränsa skadan eller förlusten, ska Vålt AB
ansvar reduceras eller elimineras. Detsamma gäller om Kunden inte skäligen har tagit bort eller minskat risken för skada eller förlust.

14.3 Vålt AB
skadeståndsansvar är begränsat till Kundens direkta förlust och Vålt AB kan inte hållas ansvarigt för Kundens indirekta förlust eller följdförlust, inklusive skada på andra föremål, förlorad inkomst och förlust av kontrakt.

14.4 Kunden kan inte kräva ersättning för förluster på grund av fel eller defekter i utrustning som ägs av Kunden eller förluster på grund av hur Kunden använder Tjänsten. Vålt AB ansvarar inte för skador eller förluster till följd av åtgärder som vidtas av tredje part, till exempel skadegörelse.

14.5 Vålt AB har inte brutit mot en skyldighet i Avtalet, och är i sådana fall inte heller ersättningsskyldig gentemot Kunden, om underlåtenhet att fullgöra Avtalet beror på ett hinder utanför Vålt AB
kontroll, vars konsekvenser Vålt AB inte skäligen kan förväntas förhindra.

14.6 Vålt AB
skadeståndsansvar är i samtliga fall begränsat till det årliga belopp som Kunden betalar för Tjänsten.

15 Avtalstid och uppsägning

15.1 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra Laddningsanläggningen gäller tio (10) års bindningstid från avtalets ingående. Därefter gäller 12 månaders uppsägningstid och Avtalet kan skriftligen sägas upp av var och en av parterna, räknat från den första dagen i månaden efter den månad då uppsägningen skedde. Avtalet förlängs löpande med tre (3) år om avtalet inte sagts upp 12 månader innan avtalstidens utgång. I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra Laddningsanläggningen och säger upp eller häver Avtalet inom tio (10) år från tidpunkten för ingåendet är Kunden skyldig att köpa Laddningsanläggningen till marknadspris (som beräknas enligt avsnitt 4 ovan), samt ersätta Vålt AB för samtliga kostnader i samband med nedmontering, demontering, av-/omprogrammering och flytt av Laddningsanläggningen inkl. allt erforderligt arbete.

Sådan utköps- och betalningsskyldighet gäller inte i händelse av hävning till följd av att Vålt AB väsentligt har brutit mot sina skyldigheter enligt punkt 15.3 (a).

15.2 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att köpa Laddningsanläggningen eller har köpt Laddningsanläggningen från en annan leverantör än Vålt AB kan Avtalet för Tjänsten skriftligen sägas upp av var och en av parterna med 30 dagars skriftlig uppsägningstid, räknat från den första dagen i månaden efter den månad då uppsägningen skedde.

15.3 I avtalsförhållanden där Kunden hyr eller vid avtalets ingående redan ägde Laddningsanläggningen kan båda parterna häva avtalet:

a) om den andra parten väsentligt har brutit mot Avtalet, förutsatt att överträdelsen inte har avhjälpts inom 30 dagar efter det att den uppsägande parten skriftligen har meddelat uppsägningen; och

b) med omedelbar verkan om den andra parten går i konkurs eller blir insolvent.

15.4 Bestämmelserna i detta avsnitt 15 begränsar inte Parternas rättigheter och skyldigheter enligt punkt 14 (Ansvar vid skada).

16 Personuppgifter

16.1 Information om hur Vålt AB behandlar personuppgifter finns tillgänglig via Vålt AB
integritetspolicy: https://xn--vlt-ula.se/integritetspolicy/

17 Ändring av tjänsten och allmänna villkor

17.1 Vålt AB förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor, avgifter, eller någon del av Tjänsten. Vålt AB ska varsla om ändringar med minst två (2) månader.

17.2 Uppdateringar, uppgraderingar och programkorrigeringar som är nödvändig för drift av Tjänsten, betraktas inte som ändring enligt denna punkt.

18 Överlåtelse

18.1 Vålt AB äger frihet till att överlåta Avtalet.

18.2 Kunden kan efter skriftligt samtycke med Vålt AB överlåta Avtalet. Samtycke till överlåtelse kan ej nekas utan särskild grund.

19 Ansvarsbegränsning och force majeure

19.1 Vålt AB har inte brutit mot en skyldighet i Avtalet, och är i sådana fall inte heller ersättningsskyldig gentemot Kunden, om underlåtenhet att fullgöra Avtalet beror på ett hinder utanför Vålt AB
kontroll, vars konsekvenser Vålt AB inte skäligen kan förväntas förhindra (”Befriande omständighet”).

19.2 Såsom Befriande omständighet ska bl.a. anses naturkatastrof, krig, krigshandling, materialbrist, pandemi, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

20 Tvist och tillämplig lag

20.1 Detta Avtal ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt.

20.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av skiljemän i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förhandlingarna ska äga rum i Stockholm.