Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Allmänna villkor

Nedan finner du allmänna villkor för Vålt AB som bland annat avser allmänna avtalsvillkor och köpvillkor.

1. Parter

Vålt AB, med organisationsnummer 556815-9700, registrerad adress Färögatan 33, 164 53 Kista, Sverige. Dessa allmänna köpvillkor är tillämpliga på samtliga köpavtal som ingås mellan Vålt AB och köpare. Med "köpare" avses varje fysisk eller juridisk person som ingår avtal med Vålt AB.

2. Kontakt och support

För frågor, support eller för att boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera era specifika behov, är ni välkomna att kontakta Vålt AB: E-post: info@kontaktvolt.se Telefon: 08-518 058 22 Vår telefonsupport är tillgänglig vardagar mellan kl. 08:00 och 17:00. Under dessa tider förbinder vi oss även att besvara e-postmeddelanden under dagen. På helger förbehåller vi oss rätten att inte besvara e-post förrän nästkommande arbetsdag. För våra kunder med serviceavtal erbjuder vi telefonsupport dygnet runt, alla dagar i veckan. För befintliga kunder erbjuds alltid kostnadsfri support.

3. Allmän information och omfattning

Dessa allmänna köpvillkor träder i kraft från och med 2023-11-01 och gäller för alla försäljningar av varor och tjänster som tillhandahålls av Vålt AB. Köpvillkoren kan komma att uppdateras periodiskt, och det är endast den senaste versionen som är giltig. Denna version ersätter alla tidigare versioner av köpvillkoren. Det är köparens ansvar att regelbundet ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den aktuella versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida https://vålt.se/.

4. Tjänster och produkter

Vålt AB specialiserar sig på effektiva, säkra och smarta laddstationer, skräddarsydda för en mängd olika fastighetstyper, däribland företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder heltäckande lösningar som omfattar: Projektering: Utveckling av detaljerade planer anpassade efter era specifika behov och förutsättningar. Prisbild: Transparent och rättvis prissättning baserad på projektets omfattning och specifikationer. Materialleverans: Effektiv och punktlig leverans av allt nödvändigt material för installationen. Installation: Professionell installation av laddinfrastruktur av kvalificerad personal. Drift och support: Löpande drift och support för att säkerställa optimal funktion och användarvänlighet av laddstationerna. Som er enda kontaktpunkt hanterar Vålt AB alla aspekter av processen från start till mål, inklusive samordning med underentreprenörer. Vi ansvarar fullt ut för allt äta-arbete som kan uppstå i relation till underentreprenörerna. Vålt AB förbehåller sig rätten att justera prissättningen om det visar sig att kunden undanhållit information om anläggningen som påverkar installationens omfattning med mer än 10% av det ursprungliga ordervärdet. Denna policy säkerställer att projektkostnader är rättvisa och transparenta, reflekterande faktiska projektbehov och -utmaningar. För detaljerad information om våra produkter, inklusive laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar, samt specifikationer för dessa, besök vår hemsida på https://vålt.se/.

5. Installation

Vålt AB erbjuder en kostnadseffektiv, smidig och säker installationstjänst. Vi förstår att varje installationsprojekt är unikt och vårt expertteam är dedikerat till att vägleda er genom varje steg av processen. Utförande av installation: Installationstjänster utförs i samarbete med certifierade underentreprenörer. Alla installationer uppfyller högsta branschstandarder och följer gällande bestämmelser enligt ABT 06. Efter installationen genomförs en grundlig kvalitetskontroll, och köpare erhåller en detaljerad genomgång av hur utrustningen fungerar. Installationsplats: Installation genomförs på en plats som överenskommits mellan Vålt AB och köparen. Ansvar hos köparen: Köparen ansvarar för att nödvändiga förberedelser på installationsplatsen är utförda innan installationen påbörjas, såvida inte annat överenskommits. Detta innebär att säkerställa tillgång till nödvändiga anslutningar, att platsen är lämplig för installation, samt att eventuella tillstånd från hyresvärdar, markägare eller bostadsrättsföreningar är inhämtade.

6. Beställning och installationsprocess

För att initiera installationen av en laddstation erbjuder Vålt AB ett möte där vi tillsammans utvärderar era behov baserat på fastighetens egenskaper, antalet fordon och önskad kapacitet. Detta möte är avsett att fastställa de tekniska och praktiska förutsättningarna för att säkerställa en effektiv installation. Efter mötet utarbetas en offert som inkluderar en skräddarsydd lösning anpassad för er situation. Offerten specificerar också ett preliminärt startdatum för installationen. Detta datum är en initial uppskattning och kan komma att justeras i en efterföljande skriftlig dialog med den säljansvarige ni har haft kontakt med. Tidsram för installationen: Vid offertgivningen antecknar vi även en förväntad tid för hur lång tid installationen beräknas ta. Denna tidsram kan dock variera beroende på oförutsedda omständigheter som sjukdom, väderförhållanden, eller om nödvändiga förberedelser inte har utförts tillräckligt av köparen. Kontakt för beställning: För att arrangera ett möte eller för att få mer information, vänligen kontakta oss: E-post: info@kontaktvolt.se Telefon: 08-518 058 22

7. Bindande avtal

Ett bindande och giltigt avtal upprättas när köparen accepterar Vålt ABs offert och signerar avtalet. Vid acceptans av offerten skickas en avtalskopia till köparen som fungerar både som underlag och orderbekräftelse. Det är viktigt att köparen noggrant granskar avtalskopian för att säkerställa att all information är korrekt. Åtaganden enligt avtalet: För köparen: Genom att signera avtalet förbinder sig köparen att betala för arbetet enligt de villkor och priser som framgår av offerten. För Vålt AB: Företaget åtar sig att leverera arbetet enligt beskrivningen i offerten och avtalet, inom den angivna prisbilden och tidsramen. Ansvar kring subventioner och bidrag: Vålt AB assisterar med att förbereda och inlämna nödvändiga dokument för ansökan om subventioner eller bidrag för grön teknik, men frånskriver sig allt ansvar för att subventionen eller bidraget blir godkänt. Denna service är avsedd som en hjälp till köparen, som fullt ut behåller ansvaret för att få subventionen eller bidraget godkänt. Prisbilden i avtalet som anges efter eventuell subvention är endast illustrativ. Vålt AB ansvarar inte för godkännandet av någon subvention eller bidrag, och det är köparens ansvar att hantera och beakta detta i sina ekonomiska beräkningar. Planering och genomförande: Efter att ett bindande avtal har etablerats, inleds planeringsskedet där vi fastställer tidsramar och ansvarsområden. Vi koordinerar även nödvändiga markarbeten och andra förberedelser för att säkerställa en smidig och problemfri installationsprocess. För att göra det åttonde stycket om betalningsvillkor mer formellt och tydligt, här är en reviderad version som förklarar betalningsprocessen och de rättsliga konsekvenserna vid försenad betalning:

8. Betalning

Betalningsmetod: Vålt AB accepterar endast betalning via faktura. Fakturering sker när installationen är genomförd och systemet är klart för användning. Betalningsvillkor: Standardvillkoret för betalning är 10 dagar från fakturans datum. Det är viktigt att betalningen sker inom denna tidsperiod för att undvika dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta och inkassokostnader: Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635). Om betalning fortfarande uteblir kan avgifter för inkasso tas ut i enlighet med Inkassolagen (1974:182) och Lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Mervärdesskatt: Till alla priser tillkommer mervärdesskatt (moms) enligt Mervärdesskattelagen (2023:200). Specifika betalningsarrangemang: Observera att alla projekt kan ha individuella förhållanden som kan kräva anpassade betalningsarrangemang, såsom separata lyftplaner. Diskutera därför eventuella specifika villkor med er projektledare. För att korrigera och tydliggöra informationen om Vålt AB:s roll och ansvar gällande hantering av subventionsansökningar, kan stycket om skattereduktion preciseras ytterligare. Här är en uppdaterad version:

9. Skattereduktion

Hantering av subventioner: Vålt AB underlättar för privatpersoner, företag och föreningar att implementera elbilsladdning genom att assistera i ansökningsprocessen för subventioner. Vi kan, genom en fullmakt från er, hantera ansökan om subventioner. Det innebär att vi förbereder och inlämnar nödvändiga ansökningsdokument på ert uppdrag. Begränsat ansvar: Även om vi tar hand om själva ansökningsprocessen, kan vi inte garantera att subventionen beviljas. Ansvaret för att tillhandahålla korrekt och fullständig information ligger hos kunden. Om kunden tidigare har mottagit subventioner, inte ger tillräckligt med information, eller av någon anledning inte uppfyller kraven för att få subvention, kan detta påverka utfallet av ansökan. Därför frånskriver sig Vålt AB allt ansvar för godkännandet av subventionen. Mer information och detaljer: Vi uppmuntrar alla intresserade att läsa mer om subventionsprocessen och vilka krav som gäller på vår webbplats: https://vålt.se/subvention/. Detta kommer att ge en djupare förståelse av processen och hur ni kan förbereda er för att öka möjligheterna till ett framgångsrikt resultat.

10. Leveransvillkor

Leverans av produkter som tillhandahålls av Vålt sker enligt den överenskommelse som träffats mellan Vålt och köpare.

11. Garanti och service

Anläggningsgaranti: Vålt AB erbjuder en anläggningsgaranti på 5 år för alla laddstationer från installationsdagen. Denna garanti omfattar all utrustning och arbete som Vålt och våra underentreprenörer har levererat och installerat. Det är en funktionsgaranti som säkerställer att laddstationerna fungerar enligt specificerade tekniska krav. Garantin täcker dock inte skador som orsakats av felaktigt handhavande, stöld, eller force majeure-situationer. Serviceavtal: Utöver standardgarantin erbjuder Vålt AB tilläggstjänster och underhållsavtal för att ytterligare säkerställa laddstationernas drift och prestanda. För mer information om våra serviceavtal och vad de inkluderar, vänligen kontakta oss. Kontakt vid fel eller problem: Om ni upplever några problem eller fel med er laddstation, kontakta oss omgående: E-post: info@kontaktvolt.se Telefon: 08-518 058 22

12. Återhållningsrätt

Användning av återhållningsrätt vid tvist: I händelse av meningsskiljaktigheter mellan Vålt AB och köparen angående huruvida utfört arbete överensstämmer med avtalet, har köparen rätt att hålla inne 5% av det totala fakturabeloppet som säkerhet tills tvisten är löst. Detta belopp fungerar som en finansiell säkerhet för köparen under tiden som parterna arbetar tillsammans för att lösa eventuell tvist. Syftet med återhållningsrätt: Syftet med återhållningsrätten är att ge köparen en form av trygghet och försäkran om att eventuella avtalsenliga åtaganden kommer att fullgöras korrekt, samtidigt som det motiverar båda parter att sträva efter en snabb och rättvis lösning.

13. Ångerrätt för privatpersoner

Alla privatpersoner har rätt att ångra sitt distansköp, i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du som konsument har 14 dagars ångerrätt. Vid avtal om produkter börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingicks. Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts mot betalning om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Om du som konsument ångrar ditt köp, vänligen sänd mejl till info@kontaktvolt.se inom 14 dagar, då skickar Vålt ett standardformulär för utövande av ångerrätt.

14. Reklamation

Alla privatpersoner har rätt till reklamation vid fel på varan. Fel på varan ska meddelas till Vålt inom skälig tid efter det att köpare borde ha märkt felet, det är köparen som bär bördan att bevisa att felet fanns vid installationstillfälle. Köpare har även rätt till, om en vara är felaktig, att kräva avhjälpande, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessa regler är i enlighet med Konsumentköplag (2022:260).

15. Ansvar

Vålt avsäger sig ansvar i vissa delar. Följande ansvarar vi inte för:
  • Vålt ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet eller dylikt som kan kopplas till andra tjänsteleverantörer, exempelvis elnätsleverantörer, internetleverantörer och elproducenter.
  • Vålt ansvarar inte för eventuella fel eller skador som drabbar köpare på grund av felaktig användning av laddsystem, exempelvis gällande kompatibilitet och felaktig laddning. Samtliga produkter som Vålt säljer får endast användas i enlighet med vars produkts bruksanvisning.
  • Vålt ansvarar inte heller för eventuella kapningar, datavirus eller dylikt.

16. Behandling av personuppgifter

Vålt värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Allt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vänligen se vår integritetspolicy här https://vålt.se/integritetspolicy/.

17. Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol i enlighet med svensk lag.